เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้แล้วเป็นร้อยละ95 และมีบางกลุ่มยังไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 5 ก็ได้ดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสําหรับกลุ่ม บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้า
ในสงวนที่สามารถขยายเขตได้ก็ดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง

แหล่งน้ำ

ฝายน้ำล้น จํานวน 10 แห่ง
สระน้ำจํานวน 15 แห่ง
บ่อบาดาลจํานวน 48 แห่ง
คลองจํานวน 19 แห่ง
ประปาหมู่บ้านจํานวน 16 แห่ง0.02s. 0.50MB