เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านซับน้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลซับน้อย หมู่ที่ 11โรงเรียนบ้านคลองทราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลซับน้อย หมู่ที่ 5 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 แห่ง

โรงเรียนบ้านซับน้อย ระดับการศึกษาอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านคลองทราย ระดับการศึกษา อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน 14 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาวัด / สํานักสงฆ์ จํานวน 13 แห่ง ดังนี้

วัดซับน้อย หมู่ที่ 1 บ้านซับน้อย
วัดราษฎรศัทธาธรรม หมู่ที่ 2 บ้านซับอโศก
วัดพุทธวงศ์รัตนาราม (วัดสระคู) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเศรษฐ
วัดใหม่คลองยางงาม หมู่ที่ 4 บ้านคลองยางงาม
วัดซับปางช้าง หมู่ที่ 5 บ้านซับปางช้าง
วัดหินดาด หมู่ที่ 6 บ้านหินดาด
วัดซับรุ่งเจริญ หมู่ที่ 7 บ้านซับรุ่งเจริญ
วัดกลุ่มสิงห์ศรีวิหาร หมู่ที่ 8 บ้านคลองทราย (กลุ่มสิงห์)
วัดพรหมาโสฬษาราม หมู่ที่ 9 บ้านคลองแปด
วัดหนองขามสามัคคีธรรม หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม
วัดคลองทราย หมู่ที่ ที่ 11 บ้านคลองทรายใต้
วัดโคกเศรษฐี หมู่ที่ 12 บ้านสระคู
วัดซับสามัคคี หมู่ที่ 14 บ้านซับสามัคคี


สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 1 แห่ง
สถานพยาบาล เอกชน 2 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบันขนาดเล็ก 5 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 % (ทุกหลังคาเรือน)


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตํารวจชุมชน 1 แห่ง
สถานีดับเพลิง ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง จํานวน 13 จุด
รถดับเพลิง 1 คัน

0.02s. 0.75MB