เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

1. มีถนนลาดยาง จํานวน 5 สาย ได้แก่

- สายซับน้อย –วังพิกุล- สายสระคู –ลํานารวย
- สายซับน้อย – ซับสามัคค- สายพุเตย – ซับน้อย
- สายซับสมบูรณ์ - ซับน้อย

2. มีถนนคอนกรีตเป็นระยะทางสั้นๆ ภายในหมู่บ้าน จํานวน 14 สาย
3.มีถนนหินคลุกติดต่อระหว่างหมู่บ้าน จํานวน 17 สาย
4. มีถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จํานวน 18 สายโทรคมนาคม

1. มีถนนลาดยาง จํานวน 5 สาย ได้แก่

ที่ทําการไปรษณีย์ตําบล 1 แห่ง0.02s. 0.50MB