เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปสภาพทั่วไป

ตําบลซับน้อยอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากอําเภอวิเชียรบุรี ประมาณ 40 กิโลเมตร ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของอําเภอวิเชียรบุรีมีอาณาเขตติดต่อตําบล ต่างๆ ดังนี้


ที่ตั้งและอาณาเขต

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลวังพิกุล อําเภอบึงสามพัน
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลลภูน้ำหยด อําเภอวิเชียรบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลลซับสมบูรณ์, ตําบลวังใหญ่ อําเภอวิเชียรบุรี
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลวังข่อย อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

เนื้อที่

ตําบลซับน้อย มีพื้นที่ประมาณ 99.41 ตารางกิโลเมตร หรือ 62,159 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงไม่มีป่าไม้ เนื่องจากถูกตัดทําลาย มีแหล่งน้ำ ธรรมชาติ จํานวนน้อยในฤดูฝนมักเกิดน้ำท่วมฉับพลันตามพื้นที่หลายแห่ง เช่นถนน พื้นที่ราบเชิงเขา เป็นจํานวนมาก ในฤดูแล้งมีความแห้งแล้ง แหล่งน้ํธรรมชาติกักเก็บน้ำไม่อยู่ ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู

ฤดูร้อน เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
ฤดูฝน เดือน มิถุนายน –กันยายน
ฤดูหนาว เดือน ตุลาคม – มกราคม

จำนวนหมู่บ้าน

ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่1-14อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลซับน้อย แบ่ง เขตการปกครอง ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านซับน้อย ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางขวัญเรือน ลิขิตสุขเจริญ
หมู่ที่ 2 บ้านซับอโศก ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเชนทร์คํานวณ
หมู่ที่ 3 บ้านโคกเศรษฐีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวิรัตน์ หลํากูล
หมู่ที่ 4 บ้านคลองยางงาม ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายทวีศิลป์ รัตนภักด
หมู่ที่ 5 บ้านซับปางช้าง ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุวิทย์ ศรีสุธรรม
หมู่ที่ 6 บ้านหินดาดผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมบัติพรมศรี
หมู่ที่ 7 บ้านซับรุ่งเจริญ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสําเนาว์ ทียนนาวา
หมู่ที่ 8 บ้านคลองทราย(กลุ่มสิงห์)ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวิชัย เจริญรัตนพันธ์
หมู่ที่ 9 บ้านคลองแปดผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายบุญลือ สุรารักษ์
หมู่ที่ 10 บ้านหนองขามผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสําเนา ปี่แก้ว
หมู่ที่ 11 บ้านคลองทรายใต้ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประพาส ใจรักษา
หมู่ที่ 12 บ้านสระคู ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมควร เปี่ยมสุข
หมู่ที่ 13 บ้านทรายเพชร ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายแห้ง นาคพินิจ
หมู่ที่ 14 บ้านซับสามัคคีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายชํานาญ สาระชาติ

ประชากร

ประชากรในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดชใน ช่วงปี 2550 –2552 มีจำนวนลดลงและเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ไม่มากนัก ตามตารางแสดงจำนวนประชากร
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลของประชากรของตำบลชอนสารเดช

     จำนวนจำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านครัวเรือนชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
1บ้านซับน้อย 246 399422821
2บ้านซับอโศก193 338344682
3บ้านโคกเศรษฐี 167 276282558
4บ้านคลองยางงาม160 282295577
5บ้านซับปางช้าง199 270289559
6บ้านหินดาด123 213210423
7บ้านซับรุ่งเจริญ 133 229222451
8 บ้านคลองทราย(กลุ่มสิงห์)125 238250488
9บ้านคลองแปด143 254256510
10บ้านหนองขาม94 196187383
11บ้านคลองทรายใต้ 136 313300613
12บ้านสระคู121 214204418
13บ้านทรายเพชร 144 304294598
14บ้านซับสามัคคี88 187196356
รวม2,072 3,7133,7247,4370.02s. 0.75MB