เมนูหลัก

บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาสามปี

วันที่ 10 ก.ย. 55 หมวดหมู่ ดาวน์โหลด โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย

เอกสารทั้งหมด 16 ชุด

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560).pdf1.05 MB
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ประกาศใช้แผน.pdf60.65 KB
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) รูปเล่ม.rar1.28 MB
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558).pdf2.86 MB
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 1._บทที่_1_บทนำ.doc58.50 KB
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 2._บทที่__2__สรุปผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา.doc236.50 KB
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 3._บทที่__3__ข้อ_3.1_ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี.doc242.00 KB
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 3._บทที่_3_ข้อ_3.2__บัญชีโครงการพัฒนา___ผ.03.pdf214.02 KB
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 3._บทที่__3_ข้้อ_3.2__การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ_ผ.01_-_ผ.02.xls201.00 KB
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 3._บทที่_3_ข้อ_3.2__บัญชีโครงการพัฒนา___ผ.03.xls127.00 KB
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 4._บทที่_4_แนวทางการติดตามประเมินผล_new.docx95.64 KB
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562).pdf425.07 KB
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)3._บทที่__3_ข้้อ_3.2__การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ_ผ.01_-_ผ.02.xls144.00 KB
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)3._บทที่_3_ข้อ_3.2__บัญชีโครงการพัฒนา___ผ.03.xls292.00 KB
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)4._บทที่_4_แนวทางการติดตามประเมินผล_new.pdf118.18 KB
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)คำนำ_สารบัญ_ภาคผนวก_new.pdf99.87 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

0.02s. 0.50MB