เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)115
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)13
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 (ในระยะ 6 เดือนแรก)125
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563171
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน)16
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)163
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)164
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2562 (รอบ 12 เดือน)138
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (รอบ 12 เดือน)140
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)139
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)135

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB