เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)1910
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์16
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 256317
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562121
ประกาศ มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 256312
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 256313
ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 256313
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 256315
ประกาศ นโยบายเจตนารมรค์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 256315
ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร 256315
ประกาศเจตจำนง อบต. ประจำปี 256315
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 256315
ประกาศ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปี 256319
การประเมินความเสี่ยง ประจำปี 256316
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256313
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 256316
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 256215
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร16
แผนปฏิบััติการป้องกันการทุจริจสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)680
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส16

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB