เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)1937
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์120
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563120
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562155
ประกาศ มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2563111
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563111
ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 2563111
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2563114
ประกาศ นโยบายเจตนารมรค์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2563113
ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร 2563113
ประกาศเจตจำนง อบต. ประจำปี 2563114
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563114
ประกาศ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปี 2563117
การประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2563116
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563116
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563112
ประกาศมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 256213
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับลประโยชน์ส่วนรวม 256203
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 256214
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 256213

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB