เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)191578
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์147
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563154
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 25621163
ประกาศ มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2563142
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563137
ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 2563143
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2563141
ประกาศ นโยบายเจตนารมรค์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2563145
ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร 2563145
ประกาศเจตจำนง อบต. ประจำปี 2563146
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563142
ประกาศ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปี 2563158
การประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2563148
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563138
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563132
ประกาศมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2562120
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับลประโยชน์ส่วนรวม 2562017
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 2562121
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562117

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB