เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)19451
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์126
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563129
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562199
ประกาศ มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2563116
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563117
ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 2563118
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2563119
ประกาศ นโยบายเจตนารมรค์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2563120
ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร 2563120
ประกาศเจตจำนง อบต. ประจำปี 2563120
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563119
ประกาศ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปี 2563127
การประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2563122
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563119
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563115
ประกาศมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 256215
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับลประโยชน์ส่วนรวม 256204
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 256217
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 256214

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB