เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมนสร้าง วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 256319
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562125
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึั้น (ฉบับที่ 2)117
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563118
รายงานตำแหน่งว่าง 2563119
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562124
ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563123
ประกาศ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม 2563118
ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2563118
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยจรรยาบรรณข้ราชการ 2563129
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด และ ผอ.กอง ทุกตำแหน่ง19
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย พ.ศ. 256313
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒน 2563114
แผนพัมนาบุคลากร 2563 112
ประกาศ หลักเกณการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 2563117
ประกาศ หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563114
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมนสร้าง วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 256214
แผ่นพับเครื่องราชอิสริยาภรณ์15
แผ่นพับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล17
แผ่นพับการพิมพ์หนังสือราชการ18

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB