เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 256216
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึั้น (ฉบับที่ 2)16
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256316
รายงานตำแหน่งว่าง 256315
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256219
ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 256317
ประกาศ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม 256315
ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 256313
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยจรรยาบรรณข้ราชการ 256315
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒน 256313
แผนพัมนาบุคลากร 2563 13
ประกาศ หลักเกณการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 256315
ประกาศ หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 256315

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB