เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมนสร้าง วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2563134
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562141
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึั้น (ฉบับที่ 2)132
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563130
รายงานตำแหน่งว่าง 2563132
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562138
ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563137
ประกาศ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม 2563130
ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2563133
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยจรรยาบรรณข้ราชการ 2563142
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด และ ผอ.กอง ทุกตำแหน่ง126
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย พ.ศ. 256319
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒน 2563122
แผนพัมนาบุคลากร 2563 119
ประกาศ หลักเกณการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 2563125
ประกาศ หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563121
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมนสร้าง วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2562110
แผ่นพับเครื่องราชอิสริยาภรณ์112
แผ่นพับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล118
แผ่นพับการพิมพ์หนังสือราชการ120

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB