เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและแผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ26
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมนสร้าง วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2563169
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562176
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึั้น (ฉบับที่ 2)157
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563162
รายงานตำแหน่งว่าง 2563187
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562167
ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563163
ประกาศ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม 2563160
ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2563198
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยจรรยาบรรณข้ราชการ 2563167
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด และ ผอ.กอง ทุกตำแหน่ง151
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย พ.ศ. 2563123
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒน 2563139
แผนพัมนาบุคลากร 2563 140
ประกาศ หลักเกณการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 2563149
ประกาศ หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563139
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมนสร้าง วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2562127
แผ่นพับเครื่องราชอิสริยาภรณ์129
แผ่นพับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล167

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB