เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 15 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย

เอกสารทั้งหมด 11 ชุด

1. บทที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1-29.doc823.50 KB
2. บทที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น.doc2.24 MB
3. บทที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ .doc92.00 KB
4. (ผ. 01) บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น.xls53.50 KB
4. (ผ. 02) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น.xlsx86.50 KB
4. (ผ. 02_1) บัญชีโครงการพัฒนา โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.xlsx27.08 KB
4. (ผ. 03) บัญชีครุภัณฑ์.xlsx20.23 KB
5. บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล.doc97.50 KB
คำนำ สารบัญ ภาคผนวก new.doc40.00 KB
ภาคผนวก ก แผนที่ตำบลซับน้อย.doc2.24 MB
ภาคผนวก ข การประเมินคุณภาพของแผน.docx56.71 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.02s. 0.50MB