เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวญาตา ศิริมาตย์

  ปลัด อบต.ซับน้อย

 • นายสุกานต์ ฐานกุมมา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย



สำนักปลัด

 • นางสุมาลี บุญญา

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวกฤษณา จิตระกูล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวภัทรวดี วัดพิลา

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นายรพีพงศ์ วรากุลวรพันธ์

  นิติกร

 • นางสาววรรณผกา ฉลาดล้ำ

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาวทิชพัชร กรอำพันพร

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวกาญจนา ผลยะลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายทนงศักดิ์ ละครเกตุ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายธงชัย แสงบุตรดี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายบัญชา แป๊ะและฉ่ำ

  พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวพรวิภา ลิขิตสุขเจริญ

  พนักงานทั่วไป

 • นายธวัชชัย ศรีสุธรรม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางดวงพร อ่ำวิถี

  พนักงานทั่วไป

 • นางสาวพิกุล อยู่โพธิ์

  จ้างเหมาบริการทั่วไป

 • นางสาวอัจฉรา ยอดหมวก

  จ้างเหมาบริการทั่วไป

 • นายหฤษฏ์ ป้อมลอย

  จ้างเหมาบริการทั่วไป

 • นางสาวเฌอมาลย์ เปี่ยมสุข

  จ้างเหมาบริการทั่วไป

 • นายนิพิพนฐ์ บุญสระ

  จ้างเหมาบริการทั่วไป

 • นายนพชัย มังกร

  จ้างเหมาบริการทั่วไป

กองคลัง

 • นางธมนรัชต์ แย้มเรืองรัตน์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • -ว่าง-

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางกัณญาภัค กันต์งาม

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวพรทิพย์ อุปพงษ์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวข้ออ้อย ครุฑจันทร์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาววราภรณ์ เย็นใจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวพจนา ค้ำชู

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง

 • นายสมบูรณ์ ศรีสีฐาน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางกรรณิการ์ ใจแก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นายสักรินทร์ อินอ่อน

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • -ว่าง-

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวญาตา ศิริมาตย์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวนีรนุช ยามา

  นักวิชาการศึกษา

 • นางไพเราะ วากยะบรรณ์

  ครู

 • นางสาวกาญจนา ถาวรกูล

  ครู

 • นางอรุณ สุรพร

  ครู

 • นางสาวกรรณฑิมา ศรีละม้าย

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวกฤตติยา แก้วม่วง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • นายสุกานต์ ฐานกุมมา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

 • นางสาวจิตริณีย์ สิงห์จารย์

  นักพัฒนาชุมชน

 • นายอภิสิทธิ์ ทิพนำพา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน





0.02s. 0.75MB