เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสมาน ถาวรกูล

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย

 • นายณรงค์ อ่ำวิถี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย

 • นายธานี คำวันศรี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย

 • นายมิตร แซ่ลอ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย0.01s. 0.50MB