เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายเชน งามเลิศ

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซับน้อยสมาชิกสภา

 • นายนิด เปี่ยมสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายเชิน คำนวน

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายออน พุทธสอน

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายวิทูน ทองขวัญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสมศักดิ์ พรมแตง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายอำนวย ชินราม

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางสาววารินทร์ รูปจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางน้ำเพชร อินทะกัลยา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสมพร กลิ่นสายทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายมังกร สิทธิอ่วม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายประเสริฐ เปี่ยมสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายประทีป เรืองคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสวัสดิ์ ทองมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายพิชิต ฉั่วตระกูล

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสวง นุชรักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายนพดล มงคลศาสตร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายเข็มพร ชินนอก

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายศรีนาท ศรีมูลชัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายยงยุทธ แตงร่ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายวิเชียร เปี่ยมสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายอนันต์ เพ็ชร์ประเสริฐ

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายรุ่งอรุณ ผาสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายสมเกียรติ บัวโฉม

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายสมหมาย ภู่ด่าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

0.02s. 0.75MB