เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ คมนาคมสะดวก ก้าวนำเกษตรกรรม
การศึกษาเพิ่มพูน มุ่งสู่คุณธรรม ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี ”พันธกิจ

  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0.02s. 0.50MB