เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 708/2564 เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)738 เม.ย. 64
การ "ปิดป่า" โดยห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์277 เม.ย. 64
การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 199624 ก.พ. 64
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021)9823 ก.พ. 64
ขอความร่วมมือกำกับดูแลสถานการณ์อ้อยเข้าหีบ ฤดูการผลิตปี 2563/256410023 ก.พ. 64
จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์8216 ก.พ. 64
การขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 25641181 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย611 ก.พ. 64
ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ อบต.ซับน้อย461 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย481 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย961 ก.พ. 64
การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)3521 ม.ค. 64
กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์4913 ม.ค. 64
มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 21)4211 ม.ค. 64
ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 20) 567 ม.ค. 64
การเตรียมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)4829 ธ.ค. 63
มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20195529 ธ.ค. 63
ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4822 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย544 ธ.ค. 63
how to ทิ้งหน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรให้ถูกต้อง32030 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB