เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เรื่อง ส่งประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-017 สายวงแหวน หมู่ที่ 15 บ้านชนแดน ตำบลพญาวัง จำนวน 3 ช่วงศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
เรื่อง ส่งประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-006 สายคลองสีดา-บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลพญาวัง จำนวน 2 ช่วงศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
Time Line ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในเขตอำเภอศรีเทพ จำนวน 3 รายอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กรอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายในและภายนอก ร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อปท.)ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 708/2564 เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
โครงการวัยเรียน ห่วงใยสุขภาพ ประจำปี 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การ "ปิดป่า" โดยห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
กิจกรรมจิตอาสาอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
อบต.พุเตย โดย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ นำโดยท่านนายกโยธิน ภัทรปิติตานนท์ ได้ดำเนินการออกสำรวจความเสียหาย และดำเนินการช่วยเหลือเบื้องตัดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มทับถนนกีดขวางการเดินทางสัญจร และจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยครัศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เรื่อง รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ ๓๕-๐๐๑ สายบ้านสระคู - เขตตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.33s. 0.50MB