เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-ITA

การประเมินหน่วยงาน ITA 2563

วันที่ 15 เม.ย. 63 หมวดหมู่ ITA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย

เกี่ยวกับตำบล

- ติดต่อแผนที่

 

นโยบายและแผนงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- รายงานการกำกับการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี/รอบ 6 เดือน

 

รายงานและสรุปผลงาน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

  - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

บริการประชาชน

  - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจให้บริการ

  - E-Service

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ

  - ข้อบัญญัติงบประมาณ

 

รายงานการเงินและบัญชี/รายงานการกำกับติดตามใช้งบประมาณ

  - รายงานผลการติดตามและประเมินผลประจำปี/รอบ 6 เดือน

  - รายงานงบแสดงสถานะการเงิน

  - รายงานแสดงรายรับรายจ่ายงบทดลอง

  - รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

   - รายงานการรับ-การจ่ายเงิน ประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้อจ้างจ้างหรือจัดหาพัสดุ

  - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  - แผนพัฒนาบุคลากร

  - งานทรัพยากรบุคคล

   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร/ประเมินความสี่ยง

  - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  - การดำเนินการ/กิจกรรมการดำเนินงาน

  - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  - การดำเนินการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  - คู่มือกำหนดมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน

  - แผนปฏิบัติราชการปะจำปี

  - คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์

  - คู่มือการปฏิบัติงาน

 

มาตรฐานการให้บริการ

  - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  - มาตรฐานการให้บริการประชาชน

  - คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

  - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี/รอบ 6 เดือน

  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

การเสริมสนสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

ประมวลภาพรายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

  - ประมวลภาพรายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

  - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

  - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

  - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  - แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

  

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  - การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  - สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

  - รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

  - คู่มือการปฏิบัติงาน

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  - มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-ITA

0.02s. 0.75MB